1. Aanhangwagens Cabriolet,  , industriepark A3, Bedrijvenstraat 12, 2234 Hulshout waarop aan de internet gebruikers diverse diensten worden aangeboden ( verder ‘’ de diensten genoemd ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

de internet gebruikers kunnen de site www.aanhangwagenscabriolet.be gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg van Aanhangwagens Cabriolet. Deze website wordt u aangeboden op onvoorwaardelijk dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aanvaard. U mag deze side  enkel gebruiken wanneer u Aanhangwagens Cabriolet garandeert dat u de site niet voor volgens dit document ongeoorloofde of verboden doeleinden zult gebruiken. Internet gebruikers die de site www.aanhangwagenscabriolet.be benutten worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico’s die verbonden zijn aan de specifieke internettechnologie. Aanhangwagens cabriolet kan dus niet garanderen dat de informatie die via de door Aanhangwagens Cabriolet aangeboden diensten wordt verspreid, niet zal worden onderschept door derden, noch dat uitgewisselde berichten geheim zullen blijven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de auteursrechten van Aanhangwagens cabriolet en of zijn leveranciers. Aanhangwagens Cabriolet en andere namen van producten en diensten van Aanhangwagens Cabriolet die op deze sites vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Aanhangwagens Cabriolet. Andere namen van producten of bedrijven die op deze site worden vermeld, kunnen merken van respectievelijke eigenaars zijn.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanhangwagens Cabriolet, mag u geen informatie, producten of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen noch verkopen, en evenmin documenten of producten maken die afgeleid zijn van bovenstaande elementen.

Aanhangwagens Cabriolet dient als de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder a) Databankwet te beschouwd worden. Het is verboden om een in kwalitatief substantieel deel van de databank op te vragen of her te gebruiken.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De site www.aanhangwagenscabriolet.be bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Aanhangwagens Cabriolet kan geen permanente controle uitoefenen op die sites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat aanhangwagens cabriolet de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt.  –  Aanhangwagens cabriolet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites en het feit dat die sites vermeld worden op de site aanhangwagens cabriolet, maakt  aanhangwagens cabriolet er volstrekt niet aansprakelijk voor. Aanhangwagens cabriolet verleent geen enkel garantie inzake:

  • De waarheid, actualiteit, kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de vermelde websites
  • De goede werking en de volledigheid van de vermelde websites.
  • De problemen in verband met toegang tot en de werking van die websites.

Bijgevolg kan aanhangwagens cabriolet niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van een geschil dat rijst tussen een op de site Aanhangwagens Cabriolet vermelde site en een internet gebruiker. Enkel de eigenaar van de door Aanhangwagens cabriolet vermelde sites zijn aansprakelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de producten of diensten die aan de internet gebruikers worden aangeboden, nader bepaald door de wetten en verordeningen met betrekking tot:

Verkoop op afstand.

Bescherming van de consument

Leugenachtige of bedrieglijke publiciteit, de prijzen.

De gelijkvormigheid van producten en diensten.

De specificatie veranderingen op de desbetreffende producten en diensten.

DE VERANTWOORDELIJKHED VAN DE INTERNET GEBRUIKER

De site www.krasrepair.com kan internet gebruiker in contact brengen met een derde rechtspersoon ( zoals bv financieéle instellingen). Aanhangwagens cabriolet vertegenwoordigt de derde rechtspersoon niet. Informatie die door een derde wordt gegeven en door  via haar site of een ander communicatiemiddel wordt doorgestuurd, kan nooit worden beschouwd als een offerte van die derde. Daarom zal er slechts sprake van een offerte zijn, wanneer de derde zijn aanbieding rechtstreeks aan de betrokken internet gebruiker heeft gegeven.

Aanhangwagens Cabriolet zal op de site www.krasrepair.com bepaalde informatie, gegevens, kaarten en diensten verspreiden, die door derden worden ontwikkeld. Aanhangwagens Cabriolet neemt op geen enkele manier deel aan het ontwikkeling daarvan en kan geen enkele garantie geven in verband met de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie, gegevens en diensten die via de site Aanhangwagens Cabriolet worden verspreid.

Bijgevolge moet de internet gebruiker voorzichtig omspringen met de informatie die op de site www.aanhangwagencabriolet.be verschijnt en alle nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe geen computerpiraterij noch hacking te plegen op het systeem van Aanhangwagens Cabriolet of op enig ander systeem dat direct of indirect via internet bereikbaar is.

Het Is verboden de diensten van Aanhangwagens Cabriolet te gebruiken voor een actie als volg heeft:

Dat men illegaal toegang krijgt tot gegevens van aangesloten netwerken.

Dat men de goede werking van de dienst van Aanhangwagens Cabriolet in het gedrang brengt of het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere leden in gevaar brengt, meer bepaald door op onverantwoordelijke wijze een grote hoeveelheid verkeer te veroorzaken.

De juistheid van de computergegevens te beschadigen of te vernielen.

Dat U kwaliteit of kwantitatief opzicht een substantieel deel van de databank opvraagt of herbruikt.

Aanhangwagens Cabriolet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internet gebruiker worden gepleegd via Aanhangwagens Cabriolet Zijn diensten.

Aanhangwagens Cabriolet behoud zich het recht voor internet gebruikers die de Belgische wetgeving overtreden, bij de bevoegde overheid aan te geven en de toegang en het gebruik van de dienstendiensten en databank te ontzeggen aan elke gebruiker die de algemene voorwaarden van Aanhangwagens Cabriolet schendt.

ARTIKELS EN ADVIEZEN

Op de site kunt u praktische informatie ( artikelen, adviezen ) raadplegen.

Aanhangwagens cabriolet is niet altijd de auteur van de informatie die zij verspreid, sommige inlichtingen werden ingezameld bij derden, Aanhangwagens cabriolet kan de juistheid, betrouwbaarheid, degelijkheid of volledigheid niet garanderen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze inlichtingen worden regelmatig veranderd. Aanhangwagens Cabriolet en/of haar leveranciers en partners kunnen steeds verbeteringen en/of wijzigingen aan deze site aanbrengen. Neem nooit persoonlijke, juridische of financiële beslissingen op basis van adviezen die u door bemiddeling van deze Website ontvangt. Voor specifieke adviezen die aan uw persoonlijke situatie zijn aangepast, gelieve u een deskundig vakman te raadplegen.

Aanhangwagens Cabriolet en/of haar leveranciers en partners leggen geen enkele verklaring af ten aanzien van de geschiktheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Al deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden” en zonder enige waarborg.  Aanhangwagens cabriolet en/of haar leveranciers en partners wijzen bij dezen elke waarborg af in verband met deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, en meer bepaald elke impliciete waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor speciaal gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Aanhangwagens Cabriolet streeft ernaar haar Diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Aanhangwagens cabriolet is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Aanhangwagens cabriolet en/of haar leveranciers en partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voor schadevergoeding als straf, voor bijkomende, speciale of indirecte schade, noch voor schade van welke aard ook, meer bepaald niet voor schade als gevolg van het verlies van het gebruik, van gegevens of van een deel van de winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van deze site, uit vertraging bij het gebruik van deze site of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, uit de levering of het gebrek aan levering van diensten of van schade in verband met inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die werden verkregen op deze website of die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, strafrechtelijk of quasi strafrechtelijk, of steunt op een aansprakelijkheid zonder fout of andere. Sommige landen of sommige jurisdicties aanvaarden geen afwijzing of beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of bijkomende schade, zodat bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over deze website of een deel ervan, of indien u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, kunt u enkel stoppen met gebruik te maken van deze website.

CONTACT

Voor vragen of problemen omtrent deze Website, gelieve u contact op te nemen via info@aanhangwagensccabriolet.be . Aanhangwagens Cabriolet vraagt de internet gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Aanhangwagens Cabriolet de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe gelieve het lid volgend e-mailadres te gebruiken: info@aanhangwagenscabriolet.be

BEPERKING VAN DE TOEGANG

Aanhangwagens Cabriolet behoudt zich het recht voor elke internet gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de site www.aanhangwagenscabriolet.be geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker.

WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Aaanhangwagens Cabriolet behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen krachtens welke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij deze aanvaardt u dat elke geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen. Deze Website mag niet worden gebruikt in landen waar niet alle onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, van toepassing zijn. Op geschillen die mogelijkerwijs ontstaan tussen de Aanhangwagens Cabriolet en u is Belgische recht van toepassing. Onderhavig akkoord omvat alle akkoorden over en weer die betreffende deze Website werden gesloten tussen de gebruiker en aanhangwagens cabriolet en het vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige mededelingen en aanbiedingen die tussen de gebruiker en Aanhangwagens Cabriolet omtrent deze Website gebeurden in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm.

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze pagina dient om ons beleid uiteen te zetten inzake persoonlijke inlichtingen die u zou kunnen achterlaten bij uw bezoeken aan onze site. Wij willen uw privacy gevoelige gegevens in het kader van het Internet beschermen overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsregistraties en de wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf het moment dat die in werking treedt)

Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Aanhangwagens cabriolet,  zamelt persoonlijke gegevens in over de internet gebruikers die zich in verbinding stellen met www.aanhangwagenscabriolet.be, alsook over de personen die een abonnement willen nemen op haar diensten, en wel met de volgende bedoelingen:

om globale statistieken op te stellen over de bezoeken die de internet gebruikers aan de verschillende rubrieken van haar website brengen, alsook voor marktonderzoek;

via on line-“formulieren” om de internet gebruikers beter te leren kennen, om hun vragen te beantwoorden en om ze desgevallend te informeren over nieuwe kenmerken, diensten en producten van Aanhangwagens cabriolet en haar partners. Aanhangwagens Cabriolet kan ook zorgvuldig andere bedrijven selecteren die u in verband met de site informatie over hun diensten en producten kunnen toezenden.

Zonder uw toestemming wordt er door ons geen enkele informatie over u, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demografische of identiteits- of inkomstengegevens meegedeeld aan, gedeeld met of verkocht aan derden.

Ik geef Aanhangwagens Cabriolet uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonlijke gegevens mee te delen aan partners van Aanhangwagens cabriolet zodat deze partners met mij in contact te kunnen treden. En wel met een maximum van 5 partners per door mij ingegeven aanvraag.

Recht op toegang en verbetering

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van Aanhangwagens Cabriolet,  Bedrijvenstraat 12- 2235 Hulshout

 ON.BE 0819209837  , kan een internet gebruiker die zijn identiteit aantoont, van aanhangwagens cabriolet gratis schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonlijke gegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Voorts zal aanhangwagens cabriolet uw persoonsgegevens verwijderen, indien u dat wenst.

Wanneer de administratieve gegevens van de internet gebruiker zelf een wijziging ondergaan, dient deze aanhangwagens cabriolet daarover te informeren in de loop van de maand waarin de wijziging gebeurt.

Aanhangwagens Cabriolet staat ingeschreven bij de Registratiekamer. Bij de Registratiekamer staan bedrijven ingeschreven die de Wet Persoonsregistraties (WPR) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens secuur en zorgvuldig naleven.

Beveiliging van de verwerking van persoonlijke gegevens

Aanhangwagens Cabriolet verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Gebruik van “cookies”

Op de harde schijf van computers die de site Aanhangwagens Cabriolet bezoeken zullen één of meer “cookies” worden geplaatst. Een “cookie” is een bestandje dat door een door een gebruiker geraadpleegde server wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geplaatst. De cookies die door de site  worden verstuurd,  Aanhangwagens Cabriolet aan informatie op over het surfen op de site aanhangwagens cabriolet  vanop de computer waarop de “cookie” wordt opgeslagen (geraadpleegde pagina’s, datum en uur van de raadpleging enz.) en maken het mogelijk de opeenvolgende bezoeken van de internet gebruikers te identificeren.

Aangezien het voor de internet gebruiker mogelijk is om het gebruik van cookies uit te schakelen, kan zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van cookies. Personen die de site Koen Verschueren bezoeken, kunnen zich immers tegen het opslaan van “cookies” verzetten door de opties van de surfprogrammaas op hun computer te wijzigen (rubriek “voorkeur” onder Netscape en rubriek “Internet Options” onder Internet Explorer). Aanhangwagens cabriolet vestigt niettemin de aandacht van de internet gebruikers op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de site Aanhangwagens cabriolet in dat geval gestoord en zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon e-mail .

Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en geheimhouding.

Aanhangwagens cabriolet behoudt zich het recht voor om informatie betreffende de boodschappen, zoals inhoud, herkomst en bestemming te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze mag denken dat die mededelingen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op onrechtmatige of ongeoorloofde activiteiten, of indien zij daartoe zal worden gehouden krachtens een wettelijk bevel of een rechterlijke uitspraak/arbitraal vonnis. Behalve wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid enkel berichten van openbare of niet vertrouwelijke aard controleren, dat wil zeggen informatie die zich op een webpagina, boodschappen die men op gespreksforums vindt of computer mailing, zonder dat deze lijst volledig is.

Aanhangwagens cabriolet mag de maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede beheer van het computersysteem. Daartoe mag ze zich toegang verschaffen tot alle mededelingen die in haar computersysteem zijn opgeslagen.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn toegangscode geheim te houden. Het gebruik van identificatie-elementen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internet gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die elementen, moet de internet gebruiker Kras Aanhangwagens Cabriolet  daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en die mededeling per aangetekend schrijven bevestigen. De aansprakelijkheid van de internet gebruiker loopt pas ten einde op de dag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven wordt ontvangen.

Aanhangwagens Cabriolet mag persoonlijke informatie van de internet gebruikers mededelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om:

zich te schikken naar de geldende wetten en verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen  of tegen de site www.aanhangwagenscabriolet.be wordt ingespannen;

om de rechten of de bezittingen van , van de site www.krasrepair.com  of van de gebruikers van  aanhangwagens Cabriolet te beschermen of te verdedigen en,

om in extreme omstandigheden in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Aanhangwagens Cabriolet, van de site of van het publiek te beschermen.

 Industiepark A3, bedrijvenstraat 12, 2235 Hulshout – ON BE. 0898595132